Factors clau per innovar

Els factors clau per innovar són:

 • Cada problema és una oportunitat per a una solució creativa.
 • Pensar i actuar de forma diferent a com s’havia fet fins ara.
 • En un negoci creatiu no es busca només el benefici econòmic sinó que respon a una necessitat personal de portar a terme una idea que dóna valor afegit a la regió.
 • Cal obrir-se a noves idees, innovar contínuament, sorprendre i diferenciar-se de la competència.
 • Combinar coneixements: investigar i experimentar. Es requereix aprendre, estar a l’última.
 • Formació contínua.
 • El treball en equip: cohesió, diversitat, lideratge i compromís.
 • El bagatge de les persones creatives és important per innovar.
 • L’equip de treball ha de tenir llibertat per crear.
 • Crear treballant sense pressió. L’entorn de treball ajuda a la creativitat.
 • Ser petit no és un impediment. Segons Schumpeter les empreses petites són les que més innoven.
 • El marc institucional afavoreix la innovació en el medi rural.
 • Estar obert als canvis i fer dels canvis la raó de ser.